VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1 ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto všeobecné podmienky dodávky nábytku spoločnosťou NESIA trade s.r.o. sú neoddeliteľnou súčasťou každej potvrdenej objednávky na dodávku nábytku, čím vzniká medzi objednávateľom a dodávateľom záväzný zmluvný vzťah.

1.2 Dodávateľ sa zaväzuje vyrobiť a dodať objednávateľovi nábytok podľa špecifikácie uvedenej v potvrdenej objednávke, a to riadne a v dohodnutom čase.

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje dodaný nábytok prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu.

2 DODACÍ TERMÍN A MIESTO DODANIA

2.1 Objednaný nábytok bude objednávateľovi dodaný pri typových prvkoch v lehote 8 týždňov, ak v objednávke nie je uvedené inak. Tieto lehoty sa počítajú od pripísania preddavku na účet dodávateľa.

2.2 Objednaný nábytok bude objednávateľovi dodaný pri atypických prvkoch a prevedení v striekanom vysokom lesku a kuchynských linkách v lehote 10týždňov, ak v objednávke nie je uvedené inak. Tieto lehoty sa počítajú odo dňa pripísania preddavku na účet dodávateľa.

2.3 Konkrétny termín dodania nábytku (deň a hodina) bude upresnený telefonicky po zhotovení nábytku.

2.4 Ak dodávateľ zistí, že nebude môcť dodržať dodací termín, tak je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať (telefonicky alebo e-mailom) objednávateľa a súčasne mu oznámiť náhradný termín dodania nábytku.

2.5 Miesto dodania nábytku je uvedené v objednávke.

2.6 Vyššie uvedené lehoty pre atypové prvky platia za predpokladu splnenia nasledovných podmienok zo strany objednávateľa:

2.6.1 Odovzdanie staveniska a stavebná pripravenosť (možnosť zamerania presných rozmerov, t.j. ukončené omietky a minimálne zadefinovaná skladba podláh, pri kúpeľniach obklady a dlažby) pre zameranie do 3 dní od objednania

2.6.2 Odsúhlasenie výkresov pre výrobu do 3 dní od ich predloženia zhotoviteľom a to aj priebežne dodávaných

2.6.3 Stavebná pripravenosť pre montáž (finálne ukončené stavebné práce a finálne nášľapné vrstvy na podlahách) oznámená v predstihu minimálne 7 dní pred plánovaným termínom dodania.

2.7 Termíny uvedené v ods. 2.2. sú termíny, ktoré sa automaticky posúvajú v prípade
a)vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy),
b)v prípade zmien a rozsahu podľa pokynov objednávateľ a,
c)ak zhotoviteľ neobdrží výkresy, špecifikácie alebo iné informácie, ktoré je objednávateľ povinný predložiť včas z hľadiska dohodnutého harmonogramu a v dohodnutých termínoch
d)ak objednávateľ mešká s povinnosťami v zmysle bodu 2.6.tohto článku.

2.8 Predĺžené lehoty plnenia sa určia podľa dĺžky preukázaného zdržania zo strany objednávateľa , pričom ak je meškanie dlhšie ako 3 dni tak sa termíny uvedené v bode 2.2 posúvajú o dvojnásobnú dobu meškania objednávateľa.

3 DOPRAVA A MONTÁŽ, ODOVZDANIE A PREVZATIE

3.1 Dodávateľ zabezpečuje dopravu a odbornú montáž dodaného nábytku v mieste dodania. Dodávateľ nezabezpečuje zapojenie drezov, batérií a elektrospotrebičov do siete alebo rozvodov ZTI. Cena za dopravu a montáž sa dojednáva v objednávke. Po dodaní dodávateľ zabezpečí odvoz všetkého obalového materiálu.

3.2 Pri odovzdaní a prevzatí nábytku bude vyhotovený dvojmo preberací protokol, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany (prípadne ich poverení zástupcovia). Každá strana si ponechá jeden rovnopis.

3.3 Objednávateľ je povinný prevziať zhotovený nábytok najneskôr do jedného týždňa od uplynutia dodacieho termínu. Ak tak neurobí je povinný zaplatiť dohodnutý poplatok za uskladnenie. Poplatok za uskladnenie predstavuje sumu rovnajúcu sa 0,2 % z ceny neprevzatého nábytku za každý deň uskladnenia.

4 ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA

4.1 Dodávateľ zodpovedá za vady, ktoré má dodaný nábytok pri jeho prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe.

4.2 Dodávateľ poskytuje záruku na dodaný nábytok v trvaní 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia nábytku. Ak objednávateľ prevzal nábytok až po dni, do ktorého mal povinnosť ho prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

4.3 Ako záručný list slúži preberací protokol s vyznačenou záručnou dobou.

4.4 Dodávateľ nezodpovedá za jemné odchýlky vo farebných odtieňoch nábytku, ako pri striekaných povrchoch tak i dyhovaných a masívnych, nakoľko sa jedná o prírodný materiál.

5 PRÁVA ZO ZODPOVEDNOSTI ZA VADY

5.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Dodávateľ je povinný odstrániť vadu v primeranej lehote.

5.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa nábytok mohol podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.

5.3 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu dodaného nábytku, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.

5.4 Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u dodávateľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Dodávateľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy právo uplatnil, ako aj o vykonaní opravy a čase jej trvania.

6 PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dodaný nábytok (vrátane DPH v zákonnej sadzbe).

6.2 Objednávateľ poskytne dodávateľovi preddavok na cenu nábytku vo výške 50 % z celkovej ceny s DPH.

6.3 Doplatok ceny objednávateľ zaplatí bankovým prevodom. Pri prevzatí nábytku bude objednávateľovi odovzdaná faktúra -daňový doklad. Ak objednávateľ preberie len časť zákazky, uhradí túto časť.

6.4 Splatnosť faktúry je tri dni od prevzatia tovaru.

6.5 Pri zmene sadzby DPH po podpise objednávky, dohodnutá cena za nábytok ostáva nezmenená.

6.6 Ak si objednávateľ neprevezme nábytok do päť dní od dohodnutého dodacieho termínu, je povinný zaplatiť dodávateľovi doplatok ceny do 90 % z ceny nábytku. Zostávajúcich 10 % objednávateľ uhradí pri prevzatí nábytku.

7 OSOBITNÉ USTANOVENIA

7.1 V prípade objednávky atypického výrobku dodávateľ vyhotoví návrhovú výkresovú dokumentáciu, ktorú predloží objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ svoj súhlas s dokumentáciou vyjadrí podpisom výkresovej dokumentácie alebo mailovým odsúhlasením zaslaného podkladu.

7.2 Cena výrobku zahŕňa aj cenu výkresovej dokumentácie. Zmeny vo výkresovej dokumentácii, ktoré bude objednávateľ požadovať po predložení výrobných výkresov , budú spoplatnené hodinovou sadzbou vo výške 20,-EUR s DPH a počítané podľa reálneho času stráveného zapracovaním zmien do výkresovej dokumentácie.

8 ODSTÚPENIE OD ZMLUVY A ZMLUVNÉ POKUTY

8.1 Objednávateľ môže až do zhotovenia objednávky od zmluvy odstúpiť; je však povinný zaplatiť dodávateľovi sumu, ktorá pripadá na práce už vykonané.

8.2 Dodávateľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ je v omeškaní so zaplatením preddavku ceny podľa bodu 6.2

8.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne a musí byť doručené druhej zmluvnej strane do vlastných rúk. V listine o odstúpení musia byť uvedené dôvody odstúpenia. Odstúpenie je účinné doručením druhej zmluvnej strane.

8.4 Zmluvné strany sa dohodli na týchto zmluvných pokutách :a) pri nedodržaní dohodnutého dodacieho termínu dodávateľom, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny nedodaného nábytku za každý deň omeškania; b) ak bude objednávateľ v omeškaní so zaplatením preddavku alebo doplatku ceny, má dodávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

9 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1 Vzťahy, ktoré nie sú v týchto podmienkach alebo v objednávke výslovne upravené, sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších platných právnych predpisov.

9.2 Objednávku možno meniť alebo doplniť na základe dohody zmluvných strán formou písomného dodatku.

9.3 Započítanie vzájomných pohľadávok a záväzkov nie je možné.

9.4 Tieto podmienky možno aplikovať len v spojení s konkrétnou objednávkou potvrdenou dodávateľom.

V Banskej Štiavnici, dňa 01.01.2020
NESIA trade s.r.o.
Sídlo: Brezová 2826/4B, 969 01 Banská Štiavnica
IČO: 35 74 09 90

REKLAMAČNÝ PORIADOK

1. Úvodné ustanovenia

1.1 Spoločnosť NESIA trade s.r.o. týmto reklamačným poriadkom v súlade s § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o ochrane spotrebiteľa“) riadne informuje spotrebiteľa (ďalej aj „zákazník“ alebo „objednávateľ“) o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

1.2 Tento reklamačný poriadok je vydaný v súlade s Občianskym zákonníkom, zákonom o ochrane spotrebiteľa ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

1.3 Tento reklamačný poriadok je v súlade s § 18 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa umiestnený na viditeľnom mieste v každom predajnom mieste spoločnosti NESIA trade s.r.o. a zároveň je zverejnený na internetovej stránke spoločnosti www.nesia.sk.

2. Zodpovednosť za vady dodaného nábytku

2.1 NESIA trade s.r.o. (ďalej aj “dodávateľ”) zodpovedá za vady, ktoré má dodaný nábytok pri jeho prevzatí objednávateľom, ako aj za vady, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe.

2.2 NESIA trade s.r.o. poskytuje záruku na dodaný nábytok v trvaní 24 mesiacov.

2.3 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia nábytku. Ak objednávateľ prevzal nábytok až po dni, do ktorého mal povinnosť ho prevziať, plynie záručná doba už odo dňa, keď mal túto povinnosť.

2.4 Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď zákazník po skončení opravy bol povinný opravený nábytok prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

2.5 Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť nová záručná doba od prevzatia nového tovaru.

2.6 Práva zo zodpovednosti za vady sa musia uplatniť u dodávateľa v záručnej dobe; inak práva zaniknú.

2.7 Ako záručný list slúži zároveň dodací list s vyznačenou záručnou dobou.

2.8 Dodávateľ nezodpovedá za menšie odchýlky vo farebných odtieňoch nábytku, ktorý nebol predmetom jednej objednávky. Taktiež nezodpovedá za drobné nepravidelnosti v kresbe prírodného materiálu (drevo – masív, prírodná dyha), ktoré sú prirodzenou vlastnosťou prírodného materiálu alebo rozmerovým rozdielom oproti dokumentácie do 5 mm.

3. Uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady – reklamácia

3.1 Zákazník môže uplatniť reklamáciu na ktoromkoľvek predajnom mieste NESIA trade s.r.o.. Počas prevádzkovej doby musí byť na predajnom mieste vždy prítomná osoba poverená vybavovať reklamácie v mene spoločnosti NESIA trade s.r.o..

3.2 Pri podávaní reklamácie je zákazník povinný predložiť dodací list alebo iným hodnoverným spôsobom preukázať, že nábytok mu bol dodaný spoločnosťou NESIA trade s.r.o..

3.3 Ak zákazník uplatní reklamáciu, poverený zamestnanec NESIA trade s.r.o. je povinný poučiť zákazníka o jeho právach podľa Občianskeho zákonníka, §-u 648; na základe rozhodnutia zákazníka, ktoré z týchto práv zákazník uplatňuje, je povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

3.4 NESIA trade s.r.o. je povinný pri uplatnení reklamácie vydať zákazníkovi potvrdenie o uplatnení reklamácie (§ 649 Občianskeho zákonníka, § 18 ods. 8 zákona o ochrane spotrebiteľa). Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (..), dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť zákazníkovi ihneď; ak nie možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak zákazník má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

4. Spôsob vybavenia reklamácie

4.1 Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, je objednávateľ oprávnený požadovať bezplatné odstránenie vady. Dodávateľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. Po vykonaní opravy NESIA trade s.r.o. vydá zákazníkovi potvrdenie o vykonaní opravy a čase jej trvania.

4.2 Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dodaný nábytok mohol podľa objednávky riadne užívať ako vec bez vady, má objednávateľ právo na zrušenie zmluvy. To isté právo mu prislúcha pri odstrániteľných vadách, ak pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád nemôže vec riadne užívať.

4.3 Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu dodaného nábytku podľa objednávky, má objednávateľ právo na primeranú zľavu.
4.4 Po určení spôsobu vybavenia reklamácie podľa bodu 3.3 sa reklamácia vybaví do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. V odôvodnených prípadoch môže vybavenie reklamácie trvať aj dlhšie, o čom bude klient informovaný. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má zákazník právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

4.5 Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od prevzatia, môže dodávateľ vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od zákazníka vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

4.6 Ak zákazník reklamáciu výrobku uplatnil po 12mesiacov od prevzatia a dodávateľ ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže zákazník zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša dodávateľ bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak zákazník odborným posúdením preukáže zodpovednosť dodávateľa za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Dodávateľ je povinný zákazníkovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

4.7 NESIA trade s.r.o. je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Tento Reklamačný poriadok spoločnosti NESIA trade s.r.o. nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01. januára 2019.

5.2 Spoločnosť NESIA trade s.r.o. si vyhradzuje právo na zmeny tohto Reklamačného poriadku pokiaľ si to bude vyžadovať zmena právnych predpisov.

V Banskej Štiavnici, dňa 01.01.2020