VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (VOP) NESIA TRADE s.r.o. 

Kontaktné údaje predávajúceho:
NESIA TRADE s.r.o.

Brezová 2826/4B
969 01 Banská Štiavnica
IČO: 35740990
DIČ: 2021371539
IČ DPH: SK2021371539 podľa §4, registrácia od 16.12.2016
Zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, Vložka číslo:  39152/S
Webová adresa: www.nesia.sk
E-mail: [email protected]
Zákaznícky servis: +421 948 187 236

Tieto Všeobecné obchodné podmienky bližšie špecifikujú a vymedzujú práva a povinnosti predávajúceho ( ďalej ako predávajúci alebo zhotoviteľ ) NESIA TRADE s.r.o., a kupujúcim.

Kúpno-predajný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadi nižšie uvedenými všeobecnými obchodnými podmienkami a Občianskym zákonníkom (z.č. 40/1964 Zb.) a Zákonom o ochrane spotrebiteľa (z.č. 250/2007 Z. z.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (z.č. 102/2014 Z.z.). Vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim – právnická osoba, sa riadia obchodným zákonníkom (z.č. 513/1991 Zb).

Tieto Obchodné podmienky sa uplatnia vtedy, ak neboli medzi Kupujúcim / objednávateľom a Predávajúcim dohodnuté iné podmienky (napr. v objednávke).

Orgánom dozoru pre spotrebiteľa je:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Dolná 46, 974 00  Banská Bystrica 1
Odbor výkonu dozoru
[email protected]
tel. č. 048/412 49 69, 048/415 18 71, 048/415 18 73
fax č. 048/412 46 93

1. VŠEOBECNÉ PODMIENKY A DEFINÍCIA POJMOV

„Spotrebiteľská zmluva“ je zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ

„Predávajúci“ (resp. dodávateľ alebo zhotoviteľ) osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti. Je to podnikateľ, ktorý spotrebiteľovi ponúka alebo predáva výrobky alebo poskytuje služby a taktiež podnikateľ, ktorý priamo alebo prostredníctvom iných podnikateľov dodáva kupujúcemu výrobok;

„Spotrebiteľ“ (kupujúci alebo objednávateľ) je osoba, ktorá nakupuje/objednáva výrobky alebo služby pre osobnú potrebu alebo pre príslušníkov svojej domácnosti, a ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti; Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti;

„Uzatvorenie zmluvy“ – objednávka kupujúceho (resp. objednávateľa) predstavuje návrh na uzatvorenie zmluvy. Samotná zmluva je uzatvorená momentom záväzného súhlasu a potvrdenia predávajúceho/zhotoviteľa s návrhom objednávky (resp. zmluvy o dielo, zmluvy o úprave alebo oprave veci a podobne) a vyplateniu 60 % zálohy z ceny diela zhotoviteľovi. Zároveň musí dôjsť k dohode o predmete plnenia a spôsobe určenia ceny diela. Od tohto momentu medzi zmluvnými stranami vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené zmluvou a týmito obchodnými podmienkami. Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou uzavretej zmluvy;

„Tovar alebo predmet zmluvy“ znamená vec ponúkanú Predávajúcim k predaju Kupujúcemu alebo oprava, úprava alebo zhotovenie novej veci pre objednávateľa.

2. OBJEDNÁVKA – UZATVORENIE ZMLUVY

2.1 Všetky objednávky (kúpne zmluvy, zmluvy o dielo, zmluvy o oprave alebo úprave veci medzi predávajúcim  / zhotoviteľom a kupujúcim / objednávateľom ) sú považované za záväzné.

2.2 Zmluvný vzťah medzi zhotoviteľom a objednávateľom spravidla vzniká vyplnením objednávky s osobnými údajmi (meno, priezvisko a bydlisko, email a telefónne číslo). K uzavretiu zmluvy dochádza potvrdením objednávky. Neoddeliteľnou súčasťou každej objednávky je výkresová dokumentácia, ktorú zhotoviteľ predloží objednávateľovi na odsúhlasenie. Objednávateľ svoj súhlas s dokumentáciou vyjadrí podpisom výkresovej dokumentácie alebo mailovým odsúhlasením zaslaného podkladu v zmysle ktorého bude tovar vyrábaný.

2.3 Uskutočnením objednávky kupujúci / objednávateľ potvrdzuje, že sa oboznámil so Všeobecnými obchodnými podmienkam a že s nimi súhlasí. Kupujúci / objednávateľ potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť cenu diela, resp. kúpnu cenu.

3. PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Za poskytovanie tovaru/služieb je kupujúci / objednávateľ povinný uhradiť cenu stanovenú v objednávke alebo uvedenú v cenníku platnom v čase uskutočnenia objednávky. Kúpna cena je vrátane DPH dohodnutá pri uzatvorení objednávky podľa aktuálneho platného cenníka NESIA TRADE s.r.o..

3.2 Záloha vo výške 60% je splatná uzavretím objednávky.

3.3 Predávajúci súčasne s oznámením vyrobenia Tovaru a oznámením jeho pripravenosti k odberu vyzve Kupujúceho na zaplatenie kúpnej ceny Tovaru (resp. kúpnej ceny zníženej o zaplatenú zálohu, v prípade, ak Kupujúci uhradil na základe dohody s Predávajúcim zálohu za Tovar). Tovar je možné prevziať až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Objednávateľ sa zaväzuje tovar / dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu diela riadne a včas. Ak nie sú dohodnuté iné lehoty splatnosti, je kupujúci / objednávateľ povinný uhradiť celú cenu objednaného alebo vyžiadaného tovaru/služby pri dodaní tovaru, najneskôr v deň montáže, ako mu predávajúci oznámi pripravenosť na dodanie tovaru.

3.4 Objednávateľ sa stáva vlastníkom zhotovenej veci, resp. prechádza na neho vlastnícke právo k predmetnej veci až úplným zaplatením ceny diela/služby. Zhotoviteľ si vyhradzuje zádržné právo pokým mu nebude vyplatená celá cena diela. Nezaplatenie zvyšku kúpnej ceny sa bez ďalšieho považuje za porušenie zmluvy zo strany kupujúceho a zakladá právo predávajúceho odmietnuť bez akýchkoľvek sankcií dodanie tovaru kupujúcemu až do preukázateľného zaplatenia kúpnej ceny. Do úplného zaplatenia kúpnej ceny kupujúcim nie je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru.

3.5 Predávajúci / zhotoviteľ diela zasiela faktúru elektronicky na email kupujúceho / objednávateľa. Po odoslaní faktúry emailom sa faktúra považuje za riadne doručenú a akceptovanú objednávateľom. Pokiaľ objednávateľ vznesie námietky voči obsahu alebo výške faktúry, je povinný bezodkladne o tom informovať zhotoviteľa okamžite od obdržania faktúry ako aj o dôvodoch vrátenia. Faktúra musí byť uhradená najneskôr v deň splatnosti. Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú zbytočne vyvíjať kroky smerujúce k odďaľovaniu úhrady vystavenej faktúry. Jednotlivé faktúry sa považujú za zaplatené dňom pripísania príslušných finančných prostriedkov na účet zhotoviteľa.

3.6 Pri omeškaní kupujúceho / objednávateľa s úhradou faktúry si môže predávajúci uplatniť voči kupujúcemu / objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý i začatý deň omeškania, max. do výšky 30% z celkovej ceny tovaru/služby.

4. DODACIE PODMIENKY

4.1 Lehota plnenia bude dohodnutá v objednávke.

4.2 Konkrétny termín dodania tovaru  (deň a hodina) bude upresnený telefonicky po jeho zhotovení.

4.3 Ak dodávateľ zistí, že nebude môcť dodržať dodací termín, z dôvodu omeškania dodávok zo strany jeho dodávateľov, zhotoviteľ si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu. Zároveň je povinný bez zbytočného odkladu o tom informovať (telefonicky alebo e-mailom) objednávateľa a súčasne mu oznámiť náhradný termín dodania tovaru.

4.4 Tovar sa považuje za prevzatý v momente, keď Kupujúci/objednávateľ alebo ním poverená tretia osoba prevezme všetky časti objednaného tovaru/diela alebo ak sa tovar objednaný v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný, prípadne podpísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu.

4.5 Predávajúci nemusí splniť termín dodávky, ak nastala dodatočná nemožnosť plnenia na základe prekážky neodvrátiteľnej, nepredvídateľnej a nezávislej na vôli Predávajúceho, a to najmä, nie však výlučne, ak: dodávateľ materiálu či komponentov bez predošlého oznámenia zastavil výrobu, alebo v prípade živelných udalostí a tiež udalosti vedúcej k poškodeniu Tovaru počas zabezpečenej prepravy od výrobcu k Predávajúcemu. O okolnostiach brániacich dodávke objednaného Tovaru je Predávajúci povinný Kupujúceho bezodkladne informovať a spoločne dohodnúť nový termín Kupujúci je povinný dôkladne skontrolovať tovar pri jeho prevzatí a potvrdiť svojím podpisom prevzatie tovaru na doklade o prevzatí tovaru. Ak sa tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

4.6 Objednávateľ je povinný si predmet diela/kúpy prevziať v čase a mieste dohodnutom so zhotoviteľom. Predávajúci súčasne s oznámením vyrobenia Tovaru a oznámením pripravenosti jeho odberu vyzve Kupujúceho na zaplatenie kúpnej ceny Tovaru (resp. kúpnej ceny zníženej o zaplatenú zálohu). Tovar je možné prevziať až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Pokiaľ Kupujúci nezaplatí celú kúpnu cenu za Tovar do 30 dní od oznámenia o pripravenosti kompletného Tovaru k odberu, Predávajúci je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť a následne umiestniť Tovar do voľného predaja tretím osobám. Predávajúci má v takom prípade nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30% z predajnej ceny objednaného a neprevzatého Tovaru. Predávajúci je oprávnený započítať nárok na zmluvnú pokutu s povinnosťou vrátiť zálohu (ak bola záloha Kupujúcim uhradená).

4.7. Pokiaľ si objednávateľ neprevezme dielo v čase určenom zhotoviteľom alebo po vzájomnej dohode, tak má zhotoviteľ právo na uskladnenie veci, maximálne však po dobu 7 dní po doplatení celkovej ceny objednávky. Skladné po tomto termíne predstavuje 82 EUR bez DPH pre kadžý začatý týždeň, maximálne však po dobu 3 mesiacov. Pokiaľ ani po tejto lehote nedôjde k prevzatiu objednávky, má zhotoviteľ právo predať predmet diela a výťažok odovzdá objednávateľovi po odpočítaní skladného a nákladov na predaj.

4.8 Pri prevzatí predmetu diela je Objednávateľ povinný vždy starostlivo skontrolovať predmet dodávky. Zhotoviteľ poskytne Zákazníkovi primeraný čas na kontrolu. Následne pristúpia bezodkladne k podpisu protokolu o prevzatí veci – dodacieho listu. V prípade, že zákazník zistí vadu dodanej veci, zapíše ju do zápisu o prevzatí diela. Následne dôjde k dohode o riešení reklamácie. Drobné vady, ktoré sami o sebe nebránia riadnemu užívaniu diela nie sú dôvodom na odmietnutie prevzatia diela. Na neskôr uplatnené reklamácie sa vzťahuje časť o reklamácii.

4.9 Zhotoviteľ si pri prevzatí diela u zákazníka vyhotoví fotografie dodaného diela s čím objednávateľ súhlasí. Zároveň súhlasí s tým, aby fotografia diela bola uverejnená na webovej stránke objednávateľa.

5. STORNO PODMIENKY

5.1 Pokiaľ objednávateľ odstúpi od zmluvy alebo ju zruší najneskôr 48 hodín po uzavretí zmluvy a zhotoviteľ ešte nevykonal žiadne úkony vedúce k splneniu svojho záväzku, vráti mu zálohu v plnej výške do 7 dní. Pokiaľ uskutočnil určité úkony, napr. nákup tovaru, vráti mu pomernú časť. Pokiaľ odstúpi od zmluvy, resp. ju zruší po uplynutí 48 hodín od uzavretia zmluvy, resp. objednávky, záloha je nevratná.

5.2 V prípade zhotovenia nového diela zhotoveného podľa osobitných požiadaviek objednávateľa, resp. na mieru, nemá objednávateľ právo na vrátenie tovaru.

5.3 Predávajúci/zhotoviteľ má právo až do momentu odoslania predmetu diela od zmluvy odstúpiť, a to z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Za odstúpenie od zmluvy sa považuje aj právne konanie spočívajúce v oznámení objednávateľovi, že ním objednaný vzorkovník alebo materiál nemožno dodať. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek požiadať objednávateľa o dodatočné potvrdenie objednávky a do doby, než obdrží od objednávateľa potvrdenie objednávky, je oprávnený pozdržať práce na diele.

5.4 Zákazník je výslovne informovaný a uzrozumený, že farba a odtieň dodaného tovaru sa môže líšiť od tovaru zobrazeného na webstránke zhotoviteľa (alebo zaslaného emailom objednávateľovi), nakoľko každé zobrazovacie zariadenie reprodukuje farby iným spôsobom. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu tovaru bez ohľadu na lehotu z dôvodu, že farba a odtieň dodaného tovaru sa líši od zobrazeného na webstránke zhotoviteľa alebo zaslaného objednávateľovi emailom. Toto platí aj v prípade, že si objednávateľ vybral farbu a prevedenie osobne, nakoľko farba vzorkovníku môže vyvolávať iný dojem ako farba celého celku na diele.

6. ZÁRUČNÁ DOBA A REKLAMAČNÝ PORIADOK

6.1 Záručná doba štandardne poskytovaná spoločnosťou NESIA TRADE s.r.o. je  na ňou vyrobený a dodaný tovar 24 mesiacov počas ktorých bude spôsobilý na použitie  na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru. Faktúra za tovar, resp. preberací protokol slúži zároveň ako dodací list. Zákazník musí pri reklamácii uviesť nielen opis vady s doložením fotografie alebo aj opísať spôsob nápravy, ktorý požaduje.

6.2 Na uplatnenie reklamácie postačuje doklad o kúpe, resp. zaplatení celej ceny diela. Pokiaľ nedôjde k zaplateniu celej ceny diela, tak má zhotoviteľ právo odmietnuť reklamáciu ako neodôvodnenú. Ak má dielo vadu, ktorú možno odstrániť, má objednávateľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Lehotu nápravy určí zhotoviteľ, max však 30 kalendárnych dní.

6.3 Objednávateľ môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci avšak len vtedy ak to nespôsobí veľké ťažkosti zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je zároveň oprávnený odmietnuť reklamáciu ak je zjavné, že dielo sa používalo v rozpore s odbornou starostlivosťou alebo návodom výrobcu. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má objednávateľ právo na primeranú zľavu z ceny diela.

6.4 Vybavením reklamácie sa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

6.5 Ak objednávateľ uplatnil reklamáciu výrobku počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nebude od kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením. Predávajúci je povinný poskytnúť kupujúcemu kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie. Ak kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a predávajúci ju zamietol, predávajúci v doklade o vybavení reklamácie uvedie, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša kupujúci v prípade, že výsledok odborného posúdenia bol negatívny pre kupujúceho. Ak kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady.

6.6 Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať kupujúcemu potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená e-mailom, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť kupujúcemu ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie; potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA OBSAH WEBOVÝCH STRÁNOK

Webová stránka www.nesia.sk a jej obsah patriaca alebo spravovaná predávajúcim môže byť aktualizovaná kedykoľvek, bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci nezodpovedá za chyby v zobrazení predávaného tovaru alebo v jeho popise. Pred objednaním tovaru alebo služby je kupujúci/objednávateľ povinný si vyžiadať špecifikáciu tovaru alebo služby.

8. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

8.1 Nakupujúci – spotrebiteľ – má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu e-mailom na [email protected], ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho spotrebiteľské práva. Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR www.mhsr.sk. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.2 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.3 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Oznámenia a správy voči zhotoviteľovi ste povinní robiť písomne. Pod písomnou formou sa rozumie aj elektronická pošta bez zaručeného elektronického podpisu. Keď je ohlásenie alebo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené tiež, ak ich odmietne adresát prevziať, ak si ich adresát nevyzdvihne do 5 (piatich) dní od jeho uloženia v poštovej prevádzke potom, čo nebol zastihnutý na doručovacej adrese, alebo márnym pokusom o doručenie, ak neexistuje doručovacia adresa alebo sa adresát nezdržiava na doručovacej adrese.

9.2. Oznámenia a správy sa posielajú na doručovaciu adresu strán, ktorými sú adresy uvedené v objednávke. Zmluvné strany sú oprávnené zmeniť doručovaciu adresu písomným oznámením druhej strane.

9.3. Tieto Obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky (zmluvy) uzatvorenej medzi kupujúcim / objednávateľom na strane jednej strane a Predávajúcim/zhotoviteľom na strane druhej. Práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Obchodných podmienok sú súčasťou zmluvného vzťahu a kupujúci / objednávateľ vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil pred podpisom objednávky

9.4. Predávajúci/zhotoviteľ je oprávnený tieto Obchodné podmienky kedykoľvek zmeniť, a to zverejnením zmien alebo nového znenia na svojich oficiálnych internetových stránkach. Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok, na zmenu ktorých si Predávajúci/zhotoviteľ vyhradzuje nárok.

9.5 Kupujúci / objednávateľ berie na vedomie a súhlasí, že práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa okrem týchto všeobecných obchodných podmienok riadia príslušnými právnymi predpismi SR. Vo veciach, ktoré nemožno riešiť týmito obchodnými podmienkami, sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa.

9.6 Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich vyhotovenia uvedeným nižšie. Prípadné zmeny a doplnenia týchto VOP sa nebudú vzťahovať na objednávky tovaru vytvorené pred ich účinnosťou.

V Banskej Štiavnici, dňa 1.6.2021